Шәҳадгыл

Ауаа рыцхыраара
Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар!

Абри аҟәшаҿы ҳара ишәыдаагалоит МАД имҩаҧнаго ақциақәеи ауаа рыцхырааразы иҟаҵаз аусқәеи ртәы зҳәо аинформациа.

Иҭабуп ҳәа раҳҳәоит абри арыцҳара ақәҿызҭыз зегьы.

expand_less